AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgzea.korczyna.pl%2Fstrona%2Fklauzula-informacyjna-gzea&chs=350x350&chld=L|4

Klauzula informacyjna GZEA

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

 w Korczynie

ul. Rynek 14

38-420 Korczyna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Korczynie (dalej: GZEA), ul. Rynek 14, 38-420 Korczyna, reprezentowany przez Kierownika. Dane kontaktowe: e-mail: gzeas@korczyna.pl, telefon: 13 43 88 112
 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: iodkorczyna@gmail.com;
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Korczynie jako gminną jednostkę organizacyjną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt a, pkt b, c i pkt e;
 4. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie GZEA w Korczynie mogą być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne których udział w realizacji prawnie nałożonego obowiązku na jednostkę jest niezbędny: np. operator pocztowy, bank, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Gminy w Korczynie;
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;
 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GZEA w Korczynie podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym,  dobrowolnie wyrażoną zgodą.
 11. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia; określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;
 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowania.

 

Andrzej Ginalski

p.o. kierownik GZEA Korczyna

Podziel się: