AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgzea.korczyna.pl%2Fstrona%2Fklauzula-informacyjna-obowiazek-nauki&chs=350x350&chld=L|4

Klauzula informacyjna - obowiązek nauki

Klauzula informacyjna (obowiązek nauki)

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

w Korczynie 

ul. Rynek 14 

38-420 Korczyna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji procedury udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest Wójt Gminy Korczyna, ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna

2. Podmiotem przetwarzającym jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Korczynie, ul. Rynek 14, 38-420 Korczyna, reprezentowany przez Kierownika.

3. W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Korczynie został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@biuroaudytu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania spełnienia obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Korczyna na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

5. Ponadto podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:  1) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

2) niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

3) Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. numeru telefonu lub adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. Administrator ma prawo przekazać dalej Pani /Pana dane osobowe innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;

9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

10. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

12. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GZEA w Korczynie podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, dobrowolnie wyrażoną zgodą.

13. W sytuacji, gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia; określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;

14. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

Podziel się: