AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgzea.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fstypendium-szkolne-na-rok-szkolny-2018-2019&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

21-08-2018STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Stypendium szkolne 2018/2019

 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2018/2019.

Termin składania wniosków:

-  do 15 września  danego roku szkolnego

-  do 15 października  danego roku szkolnego w kolegiach

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Korczyna.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuję : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1.   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.   Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

3.   Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Wnioski można pobrać i należy składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym w Korczynie ul. Rynek 14.


W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  13 43 54 020 ,

13 43 88 112.

Podziel się: